In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

زمان خورده است ما را

سه شعر جدید از محمدحسین عابدی

زمین خورده ایم و زمان خورده است ما را لکه ای بر متن ام من اشک های من را، خودم هم نمی بینم های های من، تنها راه می رود بر زمین سیاه و سپید کلمات بهت زده که نمی دانند برای چه می آیند، برای چه می مانند، برای چه احضار می شوند و ناپدید  …
ادامه مطلب ...