In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سنتی

چپ انقلابی چگونه تبدیل به «نوکری» برای محافظه کاران سنتی شد؟

برای ورود به بحث، خوب است از عنوان نامعقول و سخیف مطلب ام آغاز کنم، که به نوعی بخشی از روشنفکران جامعه مان را بی رحمانه مورد قضاوت قرار می دهد. حال چرا چنین بی رحمی را در آغاز بکار بردم؟ توضیح ساده ای دارد:  برای توجه دادن به مقاله ای با…
ادامه مطلب ...