دیدگاه سیاسی - اجتماعی صفحه اول

تجربهٔ متفاوت زبان و تصویر در شعر نسل جوان

آزاده دواچی
نگاهی به مجموعهٔ شعر «باد مخابره خواهد کرد» اثر غزال مرادی شهرگان: یکی از ویژگی‌های شعر دوران بعد از انقلاب در ایران به خصوص در...