آينه در آينه از دیگران زنان گزيده‌ها

خودسوزی و خودکشی

شهرگان
مادری که منتظر تولد فرزندی است و این انتظار شیرین‌ترین لحظات زندگی است، برای او چه اتفاقی می‌افتد که به شعله‌های آتش تن می‌سپارد؟ و...
ادبیات پیشنهاد سردبير شعر گزيده‌ها

درباره شعرعکس‌های محمد آزرم

شهرگان
بستگی و وابستگی کلمه و تصویر؛ و دریافت‌ها و تعامل آنها با یکدیگر به صورتی دامنه‌دار در تمام فرهنگ‌ها ریشه دارد. تعامل و تقابل شعر...