In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مهران نورافکن

نارسائی آموزش زبان دوم و ارتباط با انگلیسی زبان‌ها

(Research area: Second Language acquisition & Computer-assisted Language Learning) مهران نورافکن (نامزد دکترای زبانشناسی)[email protected]آموزش صحیح و تسلط مکفی بر زبان دوم نیازی است که اهمیت آن هر روز بیشتر احساس می‌شود.چنین…
ادامه مطلب ...