In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نزهت خانم، داستان، نفیسه محمدپور، ادبیات، شهرگان، شهروند بی سی

نزهت خانم

داستانی از نفیسه محمدپورهمه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفتند نزهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانم زن سلیطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است. وسواس داشت و اگر هر کدام از نوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پسر به خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش می‌آمدند باید ابتدا…
ادامه مطلب ...