In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نزهت خانم، داستان، نفیسه محمدپور، ادبیات، شهرگان، شهروند بی سی

نزهت خانم

داستانی از نفیسه محمدپور همه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفتند نزهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانم زن سلیطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است. وسواس داشت و اگر هر کدام از نوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پسر به خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش می‌آمدند باید ابتدا…
ادامه مطلب ...