In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نهال سحابی،سهابی، بهنام گنجی، کوهيار گودرزی، خودکشی، درگذشت

نهال سحابی پس از اقدام به خودکشی، درگذشت

نهال سحابی، از دوستان بهنام گنجی و کوهيار گودرزی که در تاريخ ۹ مردادماه ماه ، بازداشت شدند، شب گذشته دست به خودکشی زد و درگذشت. نهال سحابی از دوستان نزديک بهنام گنجی بوده است که پس از خودکشی وی دچار مشکلات شديد روحی و روانی شده…
ادامه مطلب ...