In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

کاوه گوهرین

حیرت از این باغ…

تأملی در پرنده دیگر، نهسومین کتابِ شعر مهرانگیز رساپور (م. پگاه) بی‌هیچ تردید، فرق است میان ادبیات در تبعید و ادبیاتی که به عنوان ادبیات مهاجرت از آن یاد می‌شود، به گفته‌ی سعدی:فرق است میان آنکه یارش در بر با آنکه دو چشم انتظارش بر…
ادامه مطلب ...