ادبیات داستان و رمان گزيده‌ها

پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب “زندان دیکتاتور” نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده

 

۱.

حسرتِ آغوشِ گمشده ای فضای سینه اش را آزار می داد

کنار زن اش روی رختخواب نشست و گفت : عزیزم دوست ات دارم

زن واکنشی نشان نداد

بلند شد و در آغوش مردی که وارد اتاق شده بود فرو رفت

***

وقتی مرد آسمان را از پنجره ی اتاق طبقه ی ششم به آغوش می کشید

یادش امد که چند وقت پیش مرده است.

 

۲.

داخل اتاق شد

بچه های من تمام شد

خواب گرسنگی را هم نخواهید دید

دیواری برای چسباندن عکس نمانده بود

مادرش شناسنامه اش را همراه برد حتی پدرش با ویلچر

سه ماه بعد وقتی اجازه ملاقات پیدا کرد بی تفاوت بود

از بی خوابیهای ده روزه گفت از پاهای پدرش

 

داد کشید حشره

_ در خیابان فکر چهار سال بعد آزارش می داد.

 

۳.

بس است

زندگیم را تباه کردی

دیگر چیزی برای فروختن باقی نمانده است

ده سال صبر دیگر آخرین راه است رها شدم

مرد زرورق هروئین را در دستش جابه جا کرد

بچه هایت را بردار گم شو تنهایم بگذار

حالا هر چه

سالها می گذرد

زنی هر هفته با دو فرزند کنار قبر مردی تنها.

 

۴.

مادرش گفته بود : همه ی مردها شکل هم هستند

و برادرش چند بار با شلاق بدنش را کبود کرده بود

پسر حرفهای قشنگی داشت و دختر عاشق شده بود

فکرهایش را کرد

شناسنامه اش را برداشت سر قرار رفت

 

چند ماه بعد پلیس گشت قتل دختری که به شدت

کبود شده بود را به مرکز گزارش داد.

 

۵.

پدرش گفت بیکاری

و مادرش گفت: جوان هم جوانهای قدیم

پسر عصبانی به اتاق خودش برگشت

دفتر خاطراتش را باز کرد

به عکسی که کنار رودخانه انداخته بودند نگاه کرد

و برای دختر نامه نوشت

نامه را مچاله کرد

و وسط دفتر خاطراتش نوشت

بشاشم به این زندگی.

Please follow and like us:
cute_twitter پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
icon_Visit_us_en_US پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
fa_IR_Follow پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
fa_IR_Tweet پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
cute_telegram پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
telegram_message پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
telegram پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
cute_linkedin پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
icon_en_US پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
fa_IR_share پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
cute_whatsapp پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
cute_instagram پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
cute_soundcloud پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
cute_fbmessenger پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
cute_youtube پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
icon_Visit_us_en_US پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
cute_email پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
cute_pinterest پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
pinterest پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده
fa_IR_save پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب "زندان دیکتاتور" نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده

Related posts

فروغ کیست و فروغ چیست . . .

محمد محمدعلی

سه شعر از دفتر «روز از شب گذشته بود اسمی نداشت»

شهروند بی‌سی

به سوی سرنوشت

مهدی توکلی

اظهار نظر