In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سعید حجاریان، هاشمی رفسنجانی، مجمع روحانیون مبارز

سعید حجاریان: رفسنجانی مجمع روحانیون را مسخره می‌کرد

سعید حجاریان از نظریه پردازان جریان اصلاحات سیاسی در ایران و از چهره های امنیتی سابق این کشور، در گفت و گو با یک نشریه چاپ تهران از خط‌کشی های سیاسی در این کشور در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و تاثیر آن بر بخشی از…
ادامه مطلب ...