تازه‌ها عکس و نقاشی هنر

نُه اثر از کسری کرکزی

Kasra-Karkazi-1-639x510 نُه اثر از کسری کرکزیعنوان: او می‌کشد قلاب را

اندازهء اثر:1×1

متریال: آکرلیک، کتان، بوم

 

Kasra-Karkazi-2-616x510 نُه اثر از کسری کرکزیعنوان: صلاح از ما چه میجویی که مستان را صلا گفتیم

اندازه اثر: 1×1

متریال: کتان، آکرلیک، بوم، مرکب، چسب

Kasra-Karkazi-3-619x510 نُه اثر از کسری کرکزیعنوان: سماع وات ها

اندازه اثر: 1×1

متریال: بوم، آکرلیک، کتان، مرکب، چسب

Kasra-Karkazi-4-628x510 نُه اثر از کسری کرکزیعنوان:جنون

اندازه:1*1

متریال: بوم، آکرلیک، کتان، مرکب

Kasra-Karkazi-5-623x510 نُه اثر از کسری کرکزیعنوان: عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

اندازه اثر:1×1

متریال: بوم، آکرلیک، کتان، مرکب

Kasra-Karkazi-6-462x510 نُه اثر از کسری کرکزیسیاه مشق

نستعلیق

عنوان اثر: کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

Kasra-Karkazi-7-621x510 نُه اثر از کسری کرکزیعنوان: همراه شو عزیز

فضای آزاد

شکسته نستعلیق

Kasra-Karkazi-8-650x433 نُه اثر از کسری کرکزینقاشی خط

عنوان: ناکرانمندی هستی

اندازه:2×3

Kasra-Karkazi-9-584x510 نُه اثر از کسری کرکزیعنوان: باران

اندازه: 35×35

فضای آزاد شکسته نستعلیق

 

 

Please follow and like us:
cute_twitter نُه اثر از کسری کرکزی
icon_Visit_us_en_US نُه اثر از کسری کرکزی
fa_IR_Follow نُه اثر از کسری کرکزی
fa_IR_Tweet نُه اثر از کسری کرکزی
cute_telegram نُه اثر از کسری کرکزی
telegram_message نُه اثر از کسری کرکزی
telegram نُه اثر از کسری کرکزی
cute_linkedin نُه اثر از کسری کرکزی
icon_en_US نُه اثر از کسری کرکزی
en_US_share نُه اثر از کسری کرکزی
cute_whatsapp نُه اثر از کسری کرکزی
cute_instagram نُه اثر از کسری کرکزی
cute_soundcloud نُه اثر از کسری کرکزی
cute_fbmessenger نُه اثر از کسری کرکزی
cute_youtube نُه اثر از کسری کرکزی
icon_Visit_us_en_US نُه اثر از کسری کرکزی
cute_email نُه اثر از کسری کرکزی
cute_pinterest نُه اثر از کسری کرکزی
pinterest نُه اثر از کسری کرکزی
fa_IR_save نُه اثر از کسری کرکزی

Related posts

فیلم ما به شیوه‌ی پارتیزانی تهیه شده

سپیده جدیری

زن گناهکار و مجرم متولد می شود…

در خانهِ دوست

امید حبیبی نیا

اظهار نظر