تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

چند شعر از عبدالقادر سعید

چند شعر از عبدالقادر سعید

 barg

۱-

سنگ!

تاریخ روی هم گذاشتن

سکوت است

۲-

نمی دانم:

چندازکبوتررنگین ام

پرمی گشاید؟

اما همیشه عادت کرده ام

درگه قفس دل را

بازبگذارم

۳-

رمزیافتن

کلیدزندان غریبی

تنهاغربت نشینان می دانند

۴-

درتنهایی

به همدیگرمی اندیشیم

درکنارهم نیز…

به تنهایی؟!

۵-

هیچ کس همچون بازرگانان

به زنهایشان نمی اندیشند

که ازآنان دورمی شوند

هیچ کس همچون زن بازرگانان

به تنهایی نمی اندیشند

که درکنارشوهران شان

چرت می زنند؟!

۶-

روزگاری علم وتکنولوژِی

موج صداهارا

ازهم تشخیص می دهد

می داند:

که اززبان من

نام تو

بیش ازهمه نام های مقدس

روی زمین

بیشترجاری شده

۷-

مادرم نان پز خانه ها بود!

او آن داستانهارا می داند:

که چقدربی احترامی

به نان می شود

۸-

زندگی ام برای همین

تلخ است

چون که شیرینی تو

یادآورم می شود

که اکنون

قادرنیستم بچشمش

۹-

ازمهربانی ات شگفت زده ام

که تنها…

انتقادازاشتباه بستن

دگمه ی پیرهن ام نیزمی گیری

۱۰-

آژیرکارخانه ها

زنگ زدن دل سرمایه داران است

که این چنین …

تند می نوازند

۱۱-

تاریخ فقر

برمی گرددبه کشف

جاپای نخستین انسان روی زمین

برروی سنگ

۱۲-

خواهرم!

خانه هاراتمیزمی کرد

امابخاطربوی چرکین دل زنگاربسته شان

ازکارش دست کشید

وهمکنون بیکاراست؟!

…………………………………………………

خالد بایزیدی: مترجم

خالد بایزیدی: مترجم

۱-

به رد

میژووی که له که بوونی

بیده نگییه

۲-

نازانم:

چه ندبالنده ی ره نگینم ده فری؟

به لام راهاتووم هه میشه

ده رگای قه فه زی دل والاکه م

۳-

نهینی دوزینه وه ی

کلیلی زیندانی غه ریبیی

ته نها غه ریبه کان دیزانن

۴-

له ته نیاییدا

بیرله یه کترو

له کن یه ک…بیر

له ته نیایی ده که ینه وه

۵-

که س هینده ی بازرگانه کان

بیرله ژنه کانیان ناکه نه وه

که لییان دوورده که ونه وه…

که س هینده ی ژنی بازرگانه کان

بیرله ته نیایی ناکه نه وه

که له پال میرده کانیاندا

خه وده یان باته وه!

۶-

روژگاریک زانست

شه پولی ده نگه کان جیاده کاته وه

ده زانیت له زاری منه وه ناوی تو

له هه موو شته پیرزه کانی

سه رزه وی

زیاترهاتووه

۷-

دایکم نانکه ری مالان بو

ئه و..ئه وچیروکانه ده زانیت

چه ندبیریزی به نان ده کریت

۸-

ژیانم بویه تاله

چونکه…

شیرینییه کانی توم بیردینیته وه

که ئیستاناتوانم:بیانچیژم

۹-

به میهره بانیت سه رسامم

که ته نانه ت

ره خنه له به هه له داخستنی

قوپچه ی کراسه که شم ده گریت

۱۰-

ئاژیری کارگه کان

زه نگی دلی سه رمایه دارانن

واتوندلیده ده ن!

۱۱-

میژووی هه ژاری

ده گه ریته وه بودوزینه وه ی

شوین پیی یه که م مروفی سه رزه وی

له سه ربه رد

۱۲-

خوشکه که م!

پاککه ره وه ی مالان بوو

له به ربونی دله ژه نگاوییه کان

وازی له کاره که ی هیناوو

ئیستابیکاره؟!

ـــــــــــــــــــــ

عبدالقادر سعید؛ شاعر معاصر کرد

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights