ادبیات شعر گزيده‌ها

چند شعر از عبدالقادر سعید

 barg-394x302 چند شعر از عبدالقادر سعید

1-

سنگ!

تاریخ روی هم گذاشتن

سکوت است

2-

نمی دانم:

چندازکبوتررنگین ام

پرمی گشاید؟

اما همیشه عادت کرده ام

درگه قفس دل را

بازبگذارم

3-

رمزیافتن

کلیدزندان غریبی

تنهاغربت نشینان می دانند

4-

درتنهایی

به همدیگرمی اندیشیم

درکنارهم نیز…

به تنهایی؟!

5-

هیچ کس همچون بازرگانان

به زنهایشان نمی اندیشند

که ازآنان دورمی شوند

هیچ کس همچون زن بازرگانان

به تنهایی نمی اندیشند

که درکنارشوهران شان

چرت می زنند؟!

6-

روزگاری علم وتکنولوژِی

موج صداهارا

ازهم تشخیص می دهد

می داند:

که اززبان من

نام تو

بیش ازهمه نام های مقدس

روی زمین

بیشترجاری شده

7-

مادرم نان پز خانه ها بود!

او آن داستانهارا می داند:

که چقدربی احترامی

به نان می شود

8-

زندگی ام برای همین

تلخ است

چون که شیرینی تو

یادآورم می شود

که اکنون

قادرنیستم بچشمش

9-

ازمهربانی ات شگفت زده ام

که تنها…

انتقادازاشتباه بستن

دگمه ی پیرهن ام نیزمی گیری

10-

آژیرکارخانه ها

زنگ زدن دل سرمایه داران است

که این چنین …

تند می نوازند

11-

تاریخ فقر

برمی گرددبه کشف

جاپای نخستین انسان روی زمین

برروی سنگ

12-

خواهرم!

خانه هاراتمیزمی کرد

امابخاطربوی چرکین دل زنگاربسته شان

ازکارش دست کشید

وهمکنون بیکاراست؟!

…………………………………………………

12814539_1029381350467859_7817241441384726463_n-383x510 چند شعر از عبدالقادر سعید
خالد بایزیدی: مترجم

1-

به رد

میژووی که له که بوونی

بیده نگییه

2-

نازانم:

چه ندبالنده ی ره نگینم ده فری؟

به لام راهاتووم هه میشه

ده رگای قه فه زی دل والاکه م

3-

نهینی دوزینه وه ی

کلیلی زیندانی غه ریبیی

ته نها غه ریبه کان دیزانن

4-

له ته نیاییدا

بیرله یه کترو

له کن یه ک…بیر

له ته نیایی ده که ینه وه

5-

که س هینده ی بازرگانه کان

بیرله ژنه کانیان ناکه نه وه

که لییان دوورده که ونه وه…

که س هینده ی ژنی بازرگانه کان

بیرله ته نیایی ناکه نه وه

که له پال میرده کانیاندا

خه وده یان باته وه!

6-

روژگاریک زانست

شه پولی ده نگه کان جیاده کاته وه

ده زانیت له زاری منه وه ناوی تو

له هه موو شته پیرزه کانی

سه رزه وی

زیاترهاتووه

7-

دایکم نانکه ری مالان بو

ئه و..ئه وچیروکانه ده زانیت

چه ندبیریزی به نان ده کریت

8-

ژیانم بویه تاله

چونکه…

شیرینییه کانی توم بیردینیته وه

که ئیستاناتوانم:بیانچیژم

9-

به میهره بانیت سه رسامم

که ته نانه ت

ره خنه له به هه له داخستنی

قوپچه ی کراسه که شم ده گریت

10-

ئاژیری کارگه کان

زه نگی دلی سه رمایه دارانن

واتوندلیده ده ن!

11-

میژووی هه ژاری

ده گه ریته وه بودوزینه وه ی

شوین پیی یه که م مروفی سه رزه وی

له سه ربه رد

12-

خوشکه که م!

پاککه ره وه ی مالان بوو

له به ربونی دله ژه نگاوییه کان

وازی له کاره که ی هیناوو

ئیستابیکاره؟!

ـــــــــــــــــــــ

عبدالقادر سعید؛ شاعر معاصر کرد

Please follow and like us:
cute_twitter چند شعر از عبدالقادر سعید
icon_Visit_us_en_US چند شعر از عبدالقادر سعید
fa_IR_Follow چند شعر از عبدالقادر سعید
fa_IR_Tweet چند شعر از عبدالقادر سعید
cute_telegram چند شعر از عبدالقادر سعید
telegram_message چند شعر از عبدالقادر سعید
telegram چند شعر از عبدالقادر سعید
cute_linkedin چند شعر از عبدالقادر سعید
icon_en_US چند شعر از عبدالقادر سعید
en_US_share چند شعر از عبدالقادر سعید
cute_whatsapp چند شعر از عبدالقادر سعید
cute_instagram چند شعر از عبدالقادر سعید
cute_soundcloud چند شعر از عبدالقادر سعید
cute_fbmessenger چند شعر از عبدالقادر سعید
cute_youtube چند شعر از عبدالقادر سعید
icon_Visit_us_en_US چند شعر از عبدالقادر سعید
cute_email چند شعر از عبدالقادر سعید
cute_pinterest چند شعر از عبدالقادر سعید
pinterest چند شعر از عبدالقادر سعید
fa_IR_save چند شعر از عبدالقادر سعید

Related posts

«۷۰ درصد کارگران سالی یکبار هم معاینه نمی‌شوند»

شهرگان

پنج شعر  از محمد نویری

محمد نویری

پاییز ِ تو از دلم غم انگیز تر است

رضا مقصدی

اظهار نظر