In touch with Diverse Iranian Community

«گوش‌ها، گوش به زنگ هستند»

شعری از محمد زندی

 

تو را بر می دارند

به بیابانی

در میانه‌ی خستگی ات

پرتاب می کنند

به اتاقی

دور ازهمه چیز

فریادت را

چه کسی خواهد شیند

چشم هایت را در می آورند

می اندازند گوشه ای

چشم ها به تو نگاه می کنند

تو نگاهی نداری

زبانت را در می آورند

می اندازند گوشه ای

و گوشهایت را

آب از آب تکان نمی خورد

چشم ها جایشان را عوض می کنند

گوش ها فراموش می شوند

زبان دراز افتاده

دور ازهمه کس

حالا اندام هایت را

بایگانی می کنند

تنت خالی است

در نیزاری خاک می ریزند

چشم ها دوباره جایشان را عوض می کنند

گوش ها، گوش به زنگ صدایی هستند

زبان دراز به دراز

به کف سرد چسبیده

باد در نیزار

سکوتت را

پخش می کند

کسی چشم هایت را بر می دارد

گوش هایت را

زبانت را

 و تمام اندامت را

می نشاند

 در تن خالی ات

حالا آواز تو

نیزار می زند

 

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال