UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

«گوش‌ها، گوش به زنگ هستند»

«گوش‌ها، گوش به زنگ هستند»

 

تو را بر می دارند

به بیابانی

در میانه‌ی خستگی ات

پرتاب می کنند

به اتاقی

دور ازهمه چیز

فریادت را

چه کسی خواهد شیند

چشم هایت را در می آورند

می اندازند گوشه ای

چشم ها به تو نگاه می کنند

تو نگاهی نداری

زبانت را در می آورند

می اندازند گوشه ای

و گوشهایت را

آب از آب تکان نمی خورد

چشم ها جایشان را عوض می کنند

گوش ها فراموش می شوند

زبان دراز افتاده

دور ازهمه کس

حالا اندام هایت را

بایگانی می کنند

تنت خالی است

در نیزاری خاک می ریزند

چشم ها دوباره جایشان را عوض می کنند

گوش ها، گوش به زنگ صدایی هستند

زبان دراز به دراز

به کف سرد چسبیده

باد در نیزار

سکوتت را

پخش می کند

کسی چشم هایت را بر می دارد

گوش هایت را

زبانت را

 و تمام اندامت را

می نشاند

 در تن خالی ات

حالا آواز تو

نیزار می زند

 

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> واپسین نوشته‌ها

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: