In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

آقای یزدی

آقای یزدی، ایران متعلق به ما هم هست!

عجب حکایتی دارند زنان ایران در جامعه ما که گاه سرورند و تاج سر و گاه ناقص عقل و ضعیفه و نحیفه. در جایی می گویند، مردان از دامنش به معراج می روند و در جایی دیگر به یکباره هر آنچه صفت بد است نثار خانم ها می شود. با این همه، قاعده بازی در این…
ادامه مطلب ...