In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

تسخير

نيويورک در تسخير پيشگامان هنر ايران

 سپتامبر ماه هنر ايران است. در کنار بی‌شمار نمايشگاه‌های ريزودرشتی که در اين ماه در سراسر جهان برپاست سه نمايشگاه مهم هم روزهای پنجم و ششم سپتامبر (۱۴ و ۱۵ شهريور) در سه‌گالری و مرکز هنری نيويورک افتتاح شده است؛ تا جايی که می‌توان گفت…
ادامه مطلب ...