Tag : تعهد در زبان

دیدگاه سیاسی - اجتماعی

مقاومت در شعر، تعهد در زبان

پیش‌فرض سایت
نگاهی به مجموعه اشعار «صدایم کن خضرا» سروده‌ی علیرضا بهنام شهرگان: ادبیات، به عنوان ابزاری برای نقد و شرکت در گفتمان های سیاسی و اجتماعی...