In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

زمین خورده ایم

سه شعر جدید از محمدحسین عابدی

زمین خورده ایم و زمان خورده است ما رالکه ای بر متن ام مناشک های من را، خودم هم نمی بینمهای های من، تنها راه می رود بر زمین سیاه و سپید کلمات بهت زدهکه نمی دانند برای چه می آیند،برای چه می مانند،برای چه احضار می شوند و ناپدید …
ادامه مطلب ...