In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

م_ ن_کویر (مسعود نوری )

 بهارینه‌های شهرگان – ۲

گنج و مارم_ ن_کویر (مسعود نوری )در بهاران جام و دست یارگیرباده ای از ساقی هشیار گیرنغمه های گرم و زیبا ساز کنبوسه ای از گونه ی دلدار گیرشور و حالی ده به بزم دوستاناز دل افسردگان زنگار گیرسیرت زیبا و روی خوش بیارزندگی…
ادامه مطلب ...