پیشنهاد سردبير سياست صفحه اول گزيده‌ها

«نسل کشی فرهنگی»

شهرگان
کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا، سیاست چندین ساله کانادا در رابطه با به زورجداکردن کودکان بومی از خانواده‌هایشان و اسکان آنها در مدارس مسکونی مسیحی...