ایران رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران

بیانیه‌ی رهبر مخالفان رسمی دولت کانادا، تام  مالکر، رهبر حزب NDP، در باره انتخابات ریاست جمهوری ایران

 02351750 بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران

شهرگان: انتخابات ریاست جمهوری ایران بار دیگر نشان داد که با وجود سرکوب رژیم، مردم ایران همچنان به دنبال تغییر در هر فرصتی هستند.

مردم ایران با حضور و استفاده از این انتخابات، پیام روشنی را در رد افراط گرایی به رژیم و جهان دادند.

ما نگرانی‌های جهانی را، از اینکه فرآیندهای سیاسی و انتخاباتی در ایران عمیقاً غیردموکراتیک باقی بماند، سهیم هستیم. نامزدهایی که از پیش توسط یک کمیته مخفی منصوب شده از سوی مقام رهبری، مورد تایید قرار گرفته‌بودند، فعالان اپوزیسیون در زندان باقی ماندند، و آزادی مطبوعات شدیدا محدود شده بود. اما نتیجه انتخابات مورد نظراست.

ما مصرانه از دولت ایران می‌خواهیم تا از آن به عنوان فرصتی در قراردادن کشور به مسیری جدید برای آینده، استفاده کند – که به آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران احترام بگذارد. خصوصاً، ما از ایران می خواهیم به تعهدات بین‌المللی خود در تعامل سازنده با متحدان ما در  گروه ۱+۵ احترام بگذارد و به یک راه حل دیپلماتیک که رسیدگی کامل به نگرانی‌های جدی جامعه بین‌المللی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران است، به توافق برسند.

ما همچنین از دولت می خواهیم به مطالبات دموکراتیک شهروندان خود، آزادی تمام زندانیان سیاسی، ایجاد روابط سازنده با جامعه بین‌المللی پاسخ دهد، و به طور کامل به حقوق سیاسی و انسانی همه ایرانیان احترام بگذارد.

ما همچنان در همبستگی با مردم ایران برای پیگیری صلح و آزادی، به حمایت و ایستادگی خود ادامه می‌دهیم.

Please follow and like us:
cute_twitter بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
icon_Visit_us_en_US بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
fa_IR_Follow بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
fa_IR_Tweet بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
cute_telegram بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
telegram_message بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
telegram بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
cute_linkedin بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
icon_en_US بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
fa_IR_share بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
cute_whatsapp بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
cute_instagram بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
cute_soundcloud بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
cute_fbmessenger بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
cute_youtube بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
icon_Visit_us_en_US بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
cute_email بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
cute_pinterest بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
pinterest بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران
fa_IR_save بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران

Related posts

نگاهی به تاثیر نشر الکترونیکی و فضای مجازی بر ادبیات مدرن ایران

آزاده دواچی

تسلط داعش بر ۳۵ درصد خاک سوریه

شهرگان

جامعه مدنی هوای یکدیگر را داشتن است

جواد موسوی خوزستانی

اظهار نظر