In touch with Diverse Iranian Community

دو شعر از سریا داودی حموله

0 99

 %d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7

1

 [clear]

سپیدی

 هر شیء را پنهان می کنم

شاید

زنانی که از من عبور کرده اند

نشانی بادهای بی بیرق را

 برده باشند!

 [clear]

[clear]

2

[clear]

[clear]

زن پیاده رویی خسته ست

نمی داند

روزی عشق تمام می شود

و ماه سایه های زمین را می بلعد

آسمان را به فعل های اندوه صرف می کند!

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال