سیاسی و اقتصادی صفحه اول گزارش گزيده‌ها مقالات

نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال

     در بند 5-8 ماده‌ی 5 این مصوبه می خوانیم: ” مربی (‌استادکار)، حین اجرای آموزش، اجازه کاهش تعداد یا اخراج کارگران مشمول بیمه‌ی تأمین اجتماعی نسبت به زمان شروع اجرای طرح را ندارد؛ تعداد بیمه شدگان واحدهای مشمول نباید کاهش یابد.”

     پرسش این است که اگر مربی (‌استاد کار)، حین اجرای آموزش از تعداد کارگران مشمول بیمه‌ی تأمین اجتماعی (‌خود‌) بکاهد یا آنها را اخراج کند نسبت به زمان اجرای طرح بکاهد ( تعداد بیمه شدگان واحدهای مشمول کاهش یابد) و کسی درباره‌ی این موضوع اعتراضی نکند) از کجا معلوم می‌شود که این کار را انجام داده است و ضامن اجرای این بند چه کسی است و چگونه باید از چگونگی اجرای آن آگاه شود؟

دربند 5-10 ماده‌ی 5 می خوانیم: ” نهاد مهارت آموزان برای هر واحد مشمول، به شرط وجود امکانات، تجهیزات، فضا و ایمنی کافی، حد اکثر 3 نفر است.”

     این همان عیبی است که در طرح مصوب کارورزی نیز شاهد آن بودیم: این بند دست واحد‌های مشمول برخوردار ازهرگونه امکانات لازم برای پذیرش متقاضیان مهارت آموزی را در پذیرش بیش از سه مهارت آموز را بسته است و از این رو این امکان وجود دارد که برخی از متقاضیان از گذراندن این دوره  بازمانند؛ در بند 5-11 ماده ی 5 آمده است: ” طرفین حق مطالبه‌ی هیچ گونه وجهی بابت اجرای دوره‌ی  مهارت آموزی را ندارند.”

     این بند درباره‌ی واحد مشمول مهارت آموزی درست است؛ بدین سبب که از برخی آگاهی‌ها و کار شخص مهارت آموز بهره‌مند می‌شود؛ اما اینکه کارآموز که وقت و انرژی و برخی استعدادها و کارخود را در اختیار واحد مشمول می‌گذارد نیز مطالبه‌ی هیچ گونه وجهی نکند، بهره کشی محض از مهارت­اموز و به هیچ رو موجه نیست. این بند حتی از دستورالعمل طرح مهارت آموزی درباره‌ی پرداختی به افراد مشمول ناموجه‌تر و ستمگرانه‌تر است؛

1 در بند 6-6 ماده‌ی 6 می خوانیم: ” اعتبار مجوز هر واحد مشمول طرح در صورت عدم جذب و به­کارگیری حد‌اقل یک سوم از ظرفیت مهارت آموختگان آن واحد، فاقد اعتبار بوده و قابل تمدید نیست.”

     دراینجا یک اشتباه مفهومی و یک اشتباه محتوایی انجام گرفته است. به لحاظ درک مطلب کلمه‌ی اعتبار دو مرتبه در یک جمله تکرار شده است که اعتبار اول زاید است و به کار بردن آن از روانی جمله می­کاهد. و به لحاظ محتوا، نبود امکان پذیرش کار آموز در زمان معین، به دلیل فراهم نبودن مجموعه‌ی شرایط پذیرش درآن زمان، دست واحد مشمول را در بهره برداری از امکان پذیرش در شرایط مطلوب می بندد و طرفین را از بهره مندشدن از انجام فعالیت مهارت آموزی محروم می کند؛

     در ماده‌ی 11- کمیته‌ی راهبری ملی، نماینده‌ای از سازمان‌های ذیربط، یعنی اتحادیه‌های صنفی و واحدهای مشمول طرح در نظرگرفته نشده است و این شرط نقض آشکار دخالت مردمی درتصمیم‌گیریها را دربردارد.

8/6/96 (2017/8/30)

Please follow and like us:
cute_twitter نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
icon_Visit_us_en_US نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
fa_IR_Follow نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
fa_IR_Tweet نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
cute_telegram نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
telegram_message نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
telegram نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
cute_linkedin نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
icon_en_US نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
en_US_share نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
cute_whatsapp نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
cute_instagram نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
cute_soundcloud نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
cute_fbmessenger نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
cute_youtube نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
icon_Visit_us_en_US نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
cute_email نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
cute_pinterest نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
pinterest نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال
fa_IR_save نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال

Related posts

پرواز سفید و سیاهی که بوی رُز زرد می‌دهد

امیر آذرنیوشه

دو شعر از فرزانه قوامی

شهرگان

بررسی ریشه و معنی نام قزاق

جواد مفرد کهلان

اظهار نظر