UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

گزارش بازار ملک در ونکوور

گزارش بازار ملک در ونکوور
تقاضاى خرید ملک در سرتاسر ونکوور در ماه مارس روند افزایشى را نشان میدهد.
گزارش ریل استیت بورد حاکى از فروش ۴٠۶٠ مورد در مارس ٢٠١۵ در سیستم MLS بوده است که در مقایسه با فروش ٢۶۴١ مورد در مارس ٢٠١۴ میزان ۵٣/٧٪ افزایش را نشان میدهد و در عین حال میزان فروش نسبت به فوریه ٢٠١۵ به میزان ٣٠۶١ واحد ٣٢/۶٪ افزایش را نشان میدهد.
در ضمن فروش ملک در مارس ٢٠١۵ رکورى معادل ٢۶/٨٪ بالاترین فروش در ١٠ سال گذشته است.
ما شاهد رقابت خریداران در بازار ملک و ارائه چندین پیشنهاد براى خرید یک ملک هستیم که این نیز باعث افزایش قیمت ملک میگردد.
دارسى مک لوید مدیر ریل استیت بورد اعلام نمود : خریداران در زمان کمترى ملک خود را میفروشند به شرطى که قیمت ملک را بر اساس واقعیت روز بازارلیست نمایند.
لیستینگ شامل اپارتمان و خانه در مارس ٢٠١۵ تعداد ۵٩۶٨ مورد بوده که نسبت به ۵٢٨١ مورد لیست شده در مارس ٢٠١۴ میزان ١٣٪ افزایش را نشان میدهد.
 لیستینگ هاى جدید در مارس ٢٠١۵ به میزان ۴/٧٪ بالاتر از معدل لیستینگ هاى جدید در ١٠ سال گذشته است.
تعداد اکتیو لیستینگ در مارس ٢٠١۵ میزان ١٢٣٧۶ مورد میباشد که ١۴/۵٪ روند کاهشى نسبت به مارس ٢٠١۴ و همچنین ۴٪  افزایش نسبت به فوریه ٢٠١۵را نشان میدهد.
ایندکس مسکن HPI در ماه مارس در ونکوور بزرگ  افزایشى معادل ٧/٢٪ را نسبت به مارس ٢٠١۴ نشان میدهد.
نسبت فروش به اکتیو لیستینگ در مارس ٢٠١۵ رقمى معادل ٣٢/٨٪ بوده است و این رقم از جولاى ٢٠٠٧ بالاترین رکورد است. ( از هر ١٠٠ ملک لیست شده تعداد ٣٣ واحد به فروش رسیده )
تعداد فروش خانه ( هاوس) در مارس ٢٠١۵ معادل ١٧١١ مورد بوده که افزایشى معادل ۵٣/٣٪ نسبت به مارس ٢٠١۴ در مقایسه با فروش خانه را نشان میدهد و همچنین ٨٣/۴٪ افزایش نسبت به مارس ٢٠١٣ را نشان میدهد.
تعداد فروش اپارتمان در مارس ٢٠١۵ معادل ١۶٢٧ واحد بوده است که افزایشى معادل ۴٧/١٪ نسبت به مارس ٢٠١۴ و ۶۵/٧٪ نسبت به مارس ٢٠١٣ را نشان میدهد.افزایش متوسط قیمت از مارس ٢٠١۴ معادل ٣/٣٪ بوده است.
تعداد فروش تاون هاوس در مارس ٢٠١۵ معادل ٧٢٢ مورد بوده که افزایشى معادل ٧٢/٣٪ نسبت به مارس ٢٠١۴ و افزایشى معادل ۶٧/١٪ نسبت به مارس ٢٠١٣ را نشان میدهد. افزایش بها در تاون هاوس نسبت به مارس ٢٠١۴ رقمى معادل ۴/٩٪ بوده است.
معاملات ملک موتور محرکه اقتصاد بى سى میباشد. در سال ٢٠١۴ مالکیت ٣٣١١۶ ملک به افراد حدید انتقال یافت . حجم این معاملات معادل ٢٧/٣ میلیارد دلار میباشد که موجب ایجاد شغل براى ١۶٢٢٧ نفر گردیده است.

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

خانه | >> واپسین نوشته‌ها

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: