In touch with Diverse Iranian Community

شهر

شهر این چرخابِ پر ابهتِ رنگین، دیگِ در هم جوشِ کلاف های در هم تنیده، به هم پیوسته، در تغییر و تعالی …شهر تعلقِ خاطری پررنگ در ظرفِ خاطره ها و خط…