In touch with Diverse Iranian Community

مباحث کارگاهی

راوی و نویسنده در زمان: ۱- اغلب داستان‌هایی که با یک حرکت دسته جمعی و پر شخصیت پیش می رود، روال داستان به صورت خطی است. یعنی حرکت زمانی از نقطۀ A به نقطۀ Z…