In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

امیدبخش

تولید یک اثر امیدبخش و نشاط‏آفرین

رئیس جمهوردر جلسۀ مشترک خودش وهنرمندان گفت: "دولت، تداوم امید در میان مردم را می‌خواهد؛ از شما می‌خواهم آثار امیدبخش و نشاط‌آفرین تولید کنید، آثار یأس‌آور کافی است".مردم که می‏دانند نباید چیزی از دولت بخواهند، دولت هم می‏داند که بهتر است…
ادامه مطلب ...