In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

ایران متعلق به ما هم هست

آقای یزدی، ایران متعلق به ما هم هست!

عجب حکایتی دارند زنان ایران در جامعه ما که گاه سرورند و تاج سر و گاه ناقص عقل و ضعیفه و نحیفه. در جایی می گویند، مردان از دامنش به معراج می روند و در جایی دیگر به یکباره هر آنچه صفت بد است نثار خانم ها می شود. با این همه، قاعده بازی در این…
ادامه مطلب ...