In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

تابوشکنی، کلیشه سازی، علیه زنان، آثار هنری، آزاده دواچی، شهرگان

تابوشکنی یا کلیشه سازی علیه زنان در نگاهی به آثار هنری

تابوشکنی و تابوسازی از طریق آثار هنری یکی از مسائلی  بوده است که همواره در جامعه‌ی ادبی و از سوی منتقدان یک اثر و یا ارائه‌دهندگان آن به بحث گذاشته شده است. بسیاری از آثار هنری به این دلیل ارزش هنری دارند که قادرند در عمق به یک رفتار جنسیتی…
ادامه مطلب ...