پیشنهاد سردبير تئاتر و سینما صفحه اول گزيده‌ها هنر

تئاتر ساعدی (گوهر مراد) در تبعید

کیان ثابتی
«من به هیچ صورت نمی‌خواستم کشور خودم را ترک کنم ولی… بعد از نشر هر مقاله، تلفن‌های تهدیدآمیزی می‌شد تا آنجا که مجبور شدم از...