In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

ثبت ۵۵۰ خشونت، برابر زنان، کمیسیون حقوق بشر، افغانستان، صالحه سادات

ثبت ۵۵۰ خشونت در برابر زنان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان در یک ماۀ اخیر

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در این ماه در حدود پنجصد و پنجاه رویداد خشونت آمیز در برابر زنان در دفتر این کمیسیون، ثبت شده اند.کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ماه اخیر را خشونت بار ترین ماه برای زنان در کشور گفته است.این…
ادامه مطلب ...