ادبیات پیشنهاد سردبير شعر صفحه اول گزيده‌ها

فراخوان دومین دورۀ جایزۀ ادبی آوانگارد

شهرگان
تحمل دیگری، شنیدن و شنیده شدن، حرف ناگفتۀ ما بود که محور دور اول جایزۀ ادبی آوانگارد قرار گرفت. شنیدن و شنیده شدن در زمانی...