سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

مهارت حرف زدن با خود هنگام مواجهه با مشکلات

آزاده رضازاده
همه ما به‌عنوان انسان از توانایی خاصی برای حرف زدن با خود برخوردار هستیم. چه با صدای بلند با خودتان حرف بزنید و چه آهسته،...