آشیان / برچسب آرشیوها:  زبان شناسی

برچسب آرشیوها:  زبان شناسی

جنبش سبز در زبان شناسی

مقدمه: طی پنج سال گذشته، جنبش سبز از منظرهای گونه گون تفسیر شده است. برخی از پژوهشگران آن را به عنوان پدیده ایمشخص در شبکه ی وسیعی از جبرها، اختیارها و ممنوعیت هایی که زبان، تاریخ، سیاست و شریعت ایجاد کرده اند توضیح داده اند؛  برخی دیگر آن را جنبشی …

بیشتر بخوانید