In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

شاعرِ مردم

سه شعر تازه از دکتر اسماعیل خویی

سه شعر تازه از دکتر اسماعیل خویی (اختصاصی شهروند بی سی) سربازِ وطنبرای جمشیدِ دانایی فر،با آرزوی شکیبایی برای مادر و خانواده‌اش،با اندوه وهمدردی.ا.خ============="سپاه"! هر چند که، در کُشتنِ خلقِ آگاه،بازوی"بسیج" است و…
ادامه مطلب ...