آشیان / برچسب آرشیوها:  شعر، عبدالرحیم احمد پروانی، اسدالله حبیب

برچسب آرشیوها:  شعر، عبدالرحیم احمد پروانی، اسدالله حبیب

چند شعر از دکتر اسد الله حبیب

1941 تولد از 1948 تا 1957   مکتب متوسطه  شهر ميمنه  از1957 تا 1960   ليسه دارالمعلمين کابل از1961 تا 1964  شعبه دری دانشکده ادبيات دانشگاه کابل ودريافت سند ليسانس از 1967  مطالعة نشر روزنامه های محصلان در دانشگاه های انديانای امريکا . از 1968  تا 1973  تحصيل و تحقيق در انستيتوت زبانهای شرقی دانشگاه دولتی مسکو، دفاع دکتوری با نگارش پايان …

بیشتر بخوانید