آشیان / برچسب آرشیوها:  صدای حرکتِ مایلِ اجسامِ سبک

برچسب آرشیوها:  صدای حرکتِ مایلِ اجسامِ سبک

صدای حرکتِ مایلِ اجسامِ سبک

می‌دانستم کسی یا كسانی در خانه‌اند. بنابراین دوباره در زدم. این بار لنگه درِ كرم رنگ كمی باز شد، در حدی كه بخشی از چهره یك مرد را دیدم. آب دهانم را قورت دادم وگفتم: «چمدون من پیش شما نیست؟»  با قاطعیت و لحنی دلخور گفت: «نخیر! كی گفته پیش …

بیشتر بخوانید