ادبیات پیشنهاد سردبير داستان و رمان گزيده‌ها

صدای حرکتِ مایلِ اجسامِ سبک

شهرگان
می‌دانستم کسی یا كسانی در خانه‌اند. بنابراین دوباره در زدم. این بار لنگه درِ كرم رنگ كمی باز شد، در حدی كه بخشی از چهره...