رويدادها سیاسی و اقتصادی گزيده‌ها مقالات

صندوق بین المللی پول: چشم انداز اقتصاد جهانی مساعد نیست

شهروند بی‌سی
صندوق بین المللی پول بهبود اقتصاد جهان را به حل و فصل بحران مالی حوزه یورو مشروط کرده است  صندوق بین المللی پول ارزیابی بدبینانه...