In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

پری سکوتی، جنبش سبز، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، جامعه

جنبش سبز مرده است؟

بحث‌های داغ و خاردار مربوط به چالش های دوران گذار، این روزها بر زنده بودن یا مرگ جنبش سبز متمرکز شده اند. آیا این جنبش مرده است؟ آنها که جنبش سبز را زنده و سرپا می بینند و می خواهندش، براهین و دلائل شان برای دوام و بقاء جنبش…
ادامه مطلب ...