In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

پیام منصور کوشان، به مراسم بزرگداشت، نسیم خاکسار

پیام منصور کوشان به مراسم بزرگداشت نسیم خاکسار

بسیارند کسانی که می نویسند، اما کم هستند کسانی که می‌مانندضمن سپاس از دوستانی که همت کرده‌اند و برای نسیم خاکسار، این نویسنده‌ی متعهد خستگی ناپذیر، بزرگداشت گرفته‌اند و از من نیز خواسته‌اند این یادداشت را بنویسم، همه‌ی دوستان را به ژرفای…
ادامه مطلب ...