تغذیه و بهداشت دانش و پژوهش

قارچ پوستی-عفونت های قارچی پا Skin fungus – Athletes Foot

شهروند بی‌سی
برگردان: علی صفاریان جوش شیرین، بیکربنات سدیم، حاوی سدیم می‌باشد. پوست به همراه سیستم عصبی مرکزی، مغز استخوان و خون برای حفاظت خود از سدیم...