دیدگاه گزيده‌ها گوناگون

از آن میان کسی گفت . . .

يك بی‌خانمان صدايم كرد و از من سيگار خواست

اين روزها زندگی من شبيه راه رفتن روي يك طناب است، مثل بندبازها. من اهل تند راه رفتن نيستم اما حركت آهسته با احتمال سقوط از يك ارتفاع را هم دوست ندارم.

***

يك بی‌خانمان صدايم كرد و از من سيگار خواست. نگاهش كردم ، با تعجب پرسيد چيه؟

گفتم : ببين من يك جايي براي زندگي كردن دارم، ولي سيگار نمي‌كشم.

گفت: منهم اگر داشتم حتما ترك مي‌كردم. مي‌دانم كه زندگي در شرايط خاصي زيباست.

***

روزنامه‌ها براي اطلاع رساني سازمان وسيعي دارند و آدم‌هاي زيادي آنجا كار مي‌كنند و نان درمي‌آورند. شنيده‌ام در بعضي كشورها زندان‌ها و حتي قبرستان‌ها پراز روزنامه نگاران هستند اما نظافتچي‌ها هم از روزنامه‌ها در كارشان خيلي استفاده مي‌كنند. خوب آن‌ها هم از كارشان نان مي‌خورند.

***

در مجلس ختم يك اعدامي، همه ساكت به هم نگاه مي‌كردند. تا يكي انگار حوصله اش سر رفت و فرياد زد: من قراءة الفاتحة …

– هيس. . .

جا خورد وقتي ديد همه انگشت اشاره‌شان روي دماغشان است.

با خجالت گفت: ببخشيد.

و ساكت سرجايش نشست.

حتي موبايل‌ها هم به احترام مجلس زنگي نزدند.

Please follow and like us:
cute_twitter از آن میان کسی گفت . . .
icon_Visit_us_en_US از آن میان کسی گفت . . .
fa_IR_Follow از آن میان کسی گفت . . .
fa_IR_Tweet از آن میان کسی گفت . . .
cute_telegram از آن میان کسی گفت . . .
telegram_message از آن میان کسی گفت . . .
telegram از آن میان کسی گفت . . .
cute_linkedin از آن میان کسی گفت . . .
icon_en_US از آن میان کسی گفت . . .
en_US_share از آن میان کسی گفت . . .
cute_whatsapp از آن میان کسی گفت . . .
cute_instagram از آن میان کسی گفت . . .
cute_soundcloud از آن میان کسی گفت . . .
cute_fbmessenger از آن میان کسی گفت . . .
cute_youtube از آن میان کسی گفت . . .
icon_Visit_us_en_US از آن میان کسی گفت . . .
cute_email از آن میان کسی گفت . . .
cute_pinterest از آن میان کسی گفت . . .
pinterest از آن میان کسی گفت . . .
fa_IR_save از آن میان کسی گفت . . .

Related posts

پیروزی مقتدرانه: والیبال ایران ۳ – آلمان صفر

شهروند بی‌سی

چگونه ایمن سفر کنیم

شهرگان

برسان باده که غم روی نمود ای ساقی…

هادی ابراهیمی رودبارکی

اظهار نظر