شعر گزيده‌ها

خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!

 

۱

رودی

 که تقویم ماه را می نویسد

از سمت فراموشی تو

تاریک است!

 

۲

در همه ی خواب هایم

سربازان خسته اند

لطفا یک لیوان خلیج فارس

 

مبادا

صندلی بیدار شود

روی آنچه اتفاق نیفتاده!

 

۳

دکمه های تاریکی را مبند

دوشنبه تعارف ماه بود

خلیج

از  نام تو

 م

ی

ا

ف

ت

ا

د!

 

Please follow and like us:
cute_twitter خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
icon_Visit_us_en_US خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
fa_IR_Follow خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
fa_IR_Tweet خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
cute_telegram خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
telegram_message خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
telegram خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
cute_linkedin خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
icon_en_US خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
en_US_share خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
cute_whatsapp خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
cute_instagram خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
cute_soundcloud خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
cute_fbmessenger خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
cute_youtube خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
icon_Visit_us_en_US خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
cute_email خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
cute_pinterest خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
pinterest خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!
fa_IR_save خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!

Related posts

چهار شعر از هادی ابراهیمی رودبارکی

هادی ابراهیمی رودبارکی

ماریا دلبر

شهرگان

تجربه هیپنوتیزم

صبا هدا

اظهار نظر