UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

قوانین خانواد‌گی؛ ازدواج و طلاق در ایالت بریتیش کلمبیا – بخش ۹ و ۱۰

قوانین خانواد‌گی؛ ازدواج و طلاق در ایالت بریتیش کلمبیا – بخش ۹ و ۱۰

Guardianship  (سرپرست،  متولی و قیم فرزندان)

هنگامی که کودکان کمتر از ۱۹ سال سن دارند، سرپرست و متولی آنها (Guardians) که معمولاً والدین هستند، مسول پرورش و مراقبت کودکان میباشند. اگر والدین با فرزندان زندگی‌ کنند، هم پدر و هم مادر به صورت برابر مسول پرورش، تربیت، و مراقبت از کودکان هستند. ولی‌ این افراد میتوانند بر اساس شرایط مختلف تغییر یابند.

اگر زوجین با یکدیگر زندگی‌ نکنند و یا از هم طلاق گرفته باشند، هم پدر و هم مادر همچنان مسئولیت مراقبت و نگهداری فرزندان را بر عهده دارند. هم پدر و هم مادر سرپرست و متولی (Guardian)  فرزند میباشند مگر آنکه بر اساس دستور دادگاه و یا رضایت والدین، تنها یکی‌ از والدین مسئولیت مراقبت و نگهداری فرزندان را بر عهده بگیرد.

هر شخصی‌ میتواند از دادگاه درخواست نماید که سرپرست و متولی (Guardian) فرزندان گردد. این افراد عبارتند از پدر و یا مادری که هیچگاه با فرزند زندگی‌ نکرده است، پدر بزرگ و مادر بزرگ، خواهر و یا برادر، پدر خوانده و یا مادر خوانده، اقوام، و یا افرادی که هیچ نسبتی با فرزند ندارند.

مرگ و یا عدم توانایی جسمی‌ و ذهنی‌ سرپرست و متولی فرزندان

آیا شما میدانید که چه اتفاقی‌ برای فرزندان شما می‌افتد اگر شما فوت کنید و یا قادر به نگهداری و مراقبت از فرزندانتان نباشید؟

اگر شما تنها سرپرست و متولی (Guardian) فرزندانتان باشید، و شما بدون انتصاب سرپرست و متولی دیگری برای فرزندان خود فوت کنید و یا از نظر جسمی‌ و ذهنی‌ قادر به نگهداری و مراقبت از آنها نباشید، سازمان Public Trustee and Guardian و وزارت توسعه خانواده و فرزندان (Ministry of Children and Family Development) متولی و سرپرست فرزندان شما خواهند شد.

اگر فرزند شما دو سرپرست و متولی (Guardian) داشته باشد که یکی‌ از آنها شما هستید، و شما بدون انتصاب سرپرست و متولی دیگری فوت کنید و یا از نظر ذهنی‌ و جسمی‌ قادر به مراقبت و نگهداری از فرزندتان نباشید، سرپرست و متولی (Guardian) دیگر به طور اتوماتیک به عنوان تنها سرپرست و متولی فرزند شما قلمداد میگردد.

اگر فرزند شما دو سرپرست و متولی (Guardian) داشته باشد که یکی‌ از آنها شما هستید، و شما قصد “ندارید” که هنگامی که اگر شما فوت کنید و یا از نظر ذهنی‌ و جسمی‌ قادر به مراقبت و نگهداری از فرزندتان نباشید، سرپرست و متولی دیگر تنها سرپرست فرزند شما گردد، شما می‌بایست شخص دیگری را به عنوان سرپرست و متولی جایگزین خودتان (Appointed Guardian) انتخاب کنید. به این پروسه “انتصاب سرپرست و متولی جایگزین” (appointing a guardian) گفته میشود.

اگر شما “تنها” سرپرست و متولی (Guardian) فرزندانتان باشید، در صورتی‌ که شما فوت کنید و یا از نظر ذهنی‌ و جسمی‌ قادر به مراقبت و نگهداری از فرزندانتان نباشید، همسر سابق شما به طور اتوماتیک به عنوان سرپرست و متولی (Guardian) فرزندانتان محسوب “نمی‌ گردد” مگر آنکه شما آنها را به عنوان سرپرست و متولی جایگزین منصوب کرده باشید. همچنین پدر خوانده و یا مادر خوانده هم به طور اتوماتیک سرپرست و متولی فرزندانتان محسوب نمی‌گردند، و شما می‌بایست آنها را به عنوان سرپرست و متولی جایگزین منصوب نمائید.

آیا میدانید که در کشور کانادا دو نوع سرپرست و متولی (Guardian) فرزندان وجود دارد؟ این دو نوع عبارتند از:

– Stand-by Guardian که به معنای سرپرست و متولی فرزندان در هنگامی است که شما از نظر فکری و یا جسمی‌ قدرت مراقبت، سرپرستی، و محافظت فرزندانتان را نداشته باشید.

– Testamentary Guardian که به معنای سرپرست و متولی فرزندان در هنگامی است که شما فوت می‌کنید.

حضانت فرزندان (Custody)

اگر شما بر اساس قانون طلاق کانادا (Divorce Act) از دادگاه درخواست طلاق و احکام مربوط به حضانت و نگهداری کودکان را کرده‌اید، شما می‌بایست از واژه Custody استفاده کنید. بر اساس قانون Divorce Act واژه Custody به معنا این می‌باشد که فرزندان مقدار زمانی‌ در هفته با شما زندگی‌ نموده و شما حقوق و وظایف خاصی‌ نسبت به آنها داشته و میتوانید در مورد رشد و تربیت کودکان تصمیم گیری نمائید.

آیا میدانید که بر اساس قوانین کانادا انواع مختلفی‌ از حضانت کودکان (Custody) وجود دارد؟ این انواع عبارتند از:

– حضانت کامل (Sole Custody)

– حضانت مشترک (Join Custody or Shared Custody)

– حضانت جداگانه (Split Custody)

حضانت کامل (Sole Custody) به معنای آن میباشد که یکی از والدین، پدر یا مادر، حق حضانت کودک را داراست.

حضانت مشترک (Joint Custody) به این معنا می‌باشد که هم پدر و هم مادر حقوق و وظایف خاصی‌ نسبت به فرزندان داشته و هر دو آنها میتوانند در مورد تربیت، پرورش، نحوه زندگی‌ و محل زندگی‌ فرزندان تصمیم گیری کنند. فرزندان میتوانند هم با پدر و هم با مادر خود زندگی‌ نمایند. یکی‌ از انواع حضانت مشترک “Shared Custody” می‌باشد که به این معنا است که هم پدر و هم مادر مسئولیت نگهداری فرزندان را برای حداقل ۴۰% از زمان آنها به عهده دارند.

حضانت جداگانه (Split Custody) به این معنا می‌باشد که والدین حداقل دو فرزند دارند، و تعدادی از فرزندان با پدر زندگی‌ نموده و پدر میتواند در مورد تربیت، پرورش، نحوه زندگی‌ و محل زندگی‌ این فرزندان تصمیم گیری کند، و تعداد دیگری از فرزندان با مادر زندگی‌ نموده و مادر میتواند در مورد تربیت، پرورش، نحوه زندگی‌ و محل زندگی‌ آنها تصمیم گیری کند. به‌ علت جدایی فرزندان از یکدیگر، این گونه حضانت، حضانت جداگانه نامیده میشود.

بر اساس قانون طلاق کانادا (Divorce Act) قضات دادگاه‌ها تصمیم گیری در مورد نحوه حضانت کودکان را بر اساس “بهترین منافع فرزندان” (best interests of the children) انجام میدهند. دادگاه‌ها فاکتور‌های مختلفی نظیر شرایط والدین، شرایط فرزندان، ضروریات و نیاز‌های فرزندان و قابلیت‌های والدین را بررسی‌ نموده و تصمیم میگرند که چه نوع حضانتی برای ایمنی و سلامت روحی‌، جسمی‌، و عاطفی فرزندان بهترین می‌باشد.

گاهی اوقات هر دو زوج خواستار حق حضانت کودکان هستند ودر این موارد معمولا تصمیم‌ گیری در مورد کسی که حق دارد حضانت یا تربیت و نگهداری کودک را پس از طلاق به عهده داشته باشد آسان نیست. اگر والدین در مورد سرپرستی و حضانت کودک به توافق نرسند قاضی دادگاه بر پایه اصول زیر در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند:

– تامین حداکثر مصالح و علائق کودک همواره در اولویت است.

– کودک باید تا آنجا که مصالح و علائق وی اجازه می‌دهد هم با پدر و هم با مادر خود تماس و ارتباط داشته باشد.

– رفتار قبلی یکی از والدین توسط دادگاه نمی‌تواند مورد توجه قرار بگیرد مگر اینکه رفتار مذکور بر توانایی فرد جهت ایفای نقش پدری یا مادری تاثیر گذار باشدـ

قاضی برای تشخیص بیشترین مصالح و علائق کودک برخی از عوامل از جمله موارد زیر را مد نظر قرار می‌دهد:

– نحوه نگهداری از کودک قبل از جدایی (کدام یک از والدین در بیشتر مواقع نگهداری کودک را بر عهده داشته‌اند؟ کدام یک کودک را به دکتر و دندانپزشک می‌برده است؟ چه کسی با معملمان و مدرسه کودک در ارتباط بوده؟ وغیره)

– رابطه فرزندان با والدین

– برخورداری از قابلیت‌ها و شایستگی‌های مادری یا پدری

– سلامت جسمانی، احساسی و روانی والدین

– زمانبندی‌های روزمره و برنامه‌ریزی‌های مربوط به کودک و والدین‌اش

– سیستم‌های حمایتی (برای نمونه کمک و حمایت پدر بزرگ، مادر بزرگ و سایر خویشاوندان)

– آرزوها و علائق کودک ( معمولا خواسته و نظر فرزندان نوجوان مورد پذیرش دادگاه نیز قرار می‌گیرد)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یادآوری: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه های ایالت بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نیست، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعه فارسی زبان کانادایی تهیه شده است. به علت امکان تغییر در قوانین کانادا به مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیه قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه میگردد که قبل از انجام هر گونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر شما میتوانید به وبسایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفا برای دریافت نکات حقوقی کوتاه روزانه صفحه فیسبوک Faramarzi Law Corporation را لایک کنید.

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

خانه | >> واپسین نوشته‌ها

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: