UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

مطابقت آمازون‌ها با گرجی‌ها

مطابقت آمازون‌ها با گرجی‌ها

نام آمازون‌های کنار جنوب شرقی دریای سیاه که در مجاورت ایالت پونت بوده و بر گارگاریها (اسکیتان دارندۀ جام، گرگرهای اران) مسلط بوده و با آنها در آمیخته بوده اند، مطابق نام گرجیها به معنی زنان زیبا است. گرچه یونانیان این نام را در قبایل مادر سالار سئورومات هم به کار می برده اند. از این روی هم بوده که نزد یونانیان گفته شده سئوروماتها (ماساگتهای مهاجر به اران که در کنار رود سمور بوده اند و غیره) از ازدواج اسکیتان همسایۀ آنها (گرگریان اران) با آمازونها پدید آمده اند:

आम adj. Ama fine, जनि f. jani woman.

गौर gaura adj. beautiful. गौर gaura adj. white. गौर gaura adj. brilliant. जाया jAyA f. woman. गय gaya m. family.

गर्गरी f. gargarI water-jar (=skyth).

یونان قدیم. آمازون ها. فردوسی. بزرگوار … (از استاد فریده معتکف)

“یونانی ها همیشه به شجاعت وشهامت و بی باکی زنها در جنگها اذعان داشتند و این صفات را در زنان همواره مورد تقدیر و تحسین قرار داده اند.

آتنه یا آتنا در نزد رومی ها به نام مینروه به طور مثال آتنه از فرق زئوس خدای خدایان یا ژوپیتر در نزد رومی ها … بر اثر ضربه تبری به صورت دختری مسلح بیرون جست وی از یک طرف الهه هوش و فراست و از طرف دیگر یک الهه جنگجو میباشد که مردان را در جنگ ها رهبری می نماید همواره نقش مهمی در جنگ با غول ها به عهده دارد در آتن او را رب النوع عقل و صلح میدانستند اغلب شهر های یونان او را حامی و سرپرست خود میدانستند. آتنه همیشه با نیزه سپر کلاه خود و زره مسلح و دارای قامتی افراخته و ظاهری ارام و موقر و متین و درعین حال زیبا بود.

آرتیمس نظیر دیانه ایتالیایی و لاتن است دختر لاتونا و زئوس بود آرتیمس همیشه باکره و جوان ماند و نمونه یک دختر سرکش و نا فرمان بود فقط به شکار اظهار تمایل میکرد و همیشه مسلح به کمان بود.

قدما همیشه آرتمیس را تجسمی از ماه میدانستند که در کوهستانها سرگردان بود و برادر او آپولون را هم تجسمی از خورشید می پنداشتند. آرتمیس را معمولا حامی آمازون ها که نظیر خود او جنگجو وعلاقمند به شکار و مانند او آزاد از قید مرد بودند، میدانستند.

آمازون ها … بنابر افسانه های یونان آمازون ها عبارت از زنان جنگی میباشند که در سواحل جنوبی دریای سیاه دولتی تشکیل داده بودند که پایتخت آن تمیسیرا در کنار شط ترمودون واقع شده بود آمازون ها تحت فرماندهی و رهبری ملکه های خود علیه یونانی ها و سایر کشور ها جنگیدند و کشور خود را تا حدود بحر خزر توسعه دادند در هنر یونانی آمازون به صورت زیباترین زن جلوه گر شده است اینها دختران و زنان کاهنه یک الهۀ متعلق به ماه بودند که از فقدان مرد در میان خود ناراحتی نداشتند مردی بین آنها دیده نمی شد از طرفی برای جاویدان کردن نژاد خود در سال یک مرتبه با همسایگان خود به نام گارگاره ان ها نزدیک میشدند و بنا به گفته عده ای پسرانی را که از آنها متولد میشد بدون ترحمی آنها را میکشتند و به قولی پسرها را به نزد پدرانشان باز میگردانیدند در شاهنامه نظریه دوم بیشتر تأیید شده است.”

[clear]

معنی نام‌های گرجستان

در ویکیپدیای انگلیسی دو معنی ایرانی زیبا (از ریشۀGurj ) و گرگ و معنی یونانی کشاورز را برای نام گرجی ها منظور کرده اند. از این میان معنی ایرانی زیبا برای آن جلب توجه می نماید چه به طور سنتی در آذربایجان زنان و دختران گرجی به زیبایی مشهورند و نام ایرانی کهن ورژن گرجستان را می توان به لغت اوستایی به معنی زنان زیبا و برگزیده گرفت. جالب است که ریشه نام کهن دیگر گرجستان یعنی کُلخیس (کول-ها) نیز در زبانهای هندواروپایی به معنی نجیب و زیبا و دلپذیر و برگزیده است. واژۀ گورگِ-یوس/گورگ-یاس زبانهای اروپایی نیز که منشأ اصلی آن مشخص نشده، به معنی درخشان و زیبا آمده است. این کلمات سانسکریتی نیز نامهای کارتول و ویرک و ویرسهن گرجستان را به معنی سرزمین مردم خدای زیبا و درخشان نشان میدهند:

चटुल caTula adj. fine विरोक viroka m. Gleaming विरोक viroka m. Effulgence विरोक viroka m. Shining विरोक viroka m. The ray of light.

احتمال زیاد دارد ریشه و صورت واژۀ ایرانی گلعذار هم نیز همین واژه های گُرج/گَرِز (خوشایند و دلپذیر) و گُرِزار  (دارای خوشایندی و دلپذیری) بوده است.

گئورَ-جایا در سانس‍کریت معنی محل زنان و خانواده زیبا و درخشان را می دهد:

गौर gaura adj. beautiful. गौर gaura adj. white. गौर gaura adj. brilliant. जाया jAyA f. woman. गय gaya m. family.

چنانکه گفته شد معنی گرگ را نیز از نام گرجی ها اراده کرده اند. در مقاله ای که در باب ارتباط نام گرگین میلاد (زیبای چهر خالق مِی/هئومه) هوم عابد ملقب به دارنده چشمان درخشان و هجیر (هئو-چیثره، زیبا) آورده بودم به این همانی این ها رسیده بودم. ولی آنجا متوجه نشده بودم که گرگین معنی زیبا را هم می دهد. نام ایبری را با ویرک ربط داده اند ولی احتمال دارد ریشه دیگری داشته باشد که می تواند در این مورد مهم و تعیین کننده باشد. بسیار جالب است که نام ایبریا به صورت ایبهه-رَیه در سانسکریت و اوستایی خانواده زیبا و با شکوه معنی می دهد. یعنی به همان معنی گئورگیه است. سرانجام نام آمازونهای کنار جنوب شرقی دریای سیاه که بر گارگاریها (گرگرهای اران) مسلط بوده اند مطابق نام گرجیها به معنی زنان زیبا است.

आम  adj.  Ama  fine, जनि  f.  jani  woman.

در شاهنامه  شهر زنان (سرزمین زنان) در رابطه با لشکرکشی اسکندر تحت نام هروم (زیبا و دلچسب و با شکوه) آمده است.

हार  adj.  hAra  delightful

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> واپسین نوشته‌ها

جواد مفرد کهلان محقق تاریخ اساطیری ایران

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: