تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

گزارش معاملات مسکن در فوریه ٢٠١۵

گزارش معاملات مسکن در فوریه ٢٠١۵

حجم معاملات انجام شده درماه فوریه در ونکوور بزرگ افزایش چشم‌گیرى نسبت به ماه مشابه سال ٢٠١۴ داشته است.

انجمن معاملات مسکن ونکوور REBGV اعلام نمود که تعداد معاملات انجام شده در ماه فوریه معادل ٣٠۶١ واحد بوده که رقمى معادل ٢١٪ افزایش نسبت به ٢۵٣٠ واحد فروش رفته در یکسال قبل و همچنین ۶٠٪ افزایش نسبت به ١٩١٣ واحد فروش رفته در ماه ژانویه ٢٠١۵ است.

آمار ماه قبل افزایش فروش بیست درصدى نسبت به میانگین فروش ١٠ سال پیش را نشان میدهد.

رى هریس رئیس انجمن بر این باور است که بازار بسیار فعال، رقابتى و خریداران با انگیزه قوى وارد بازار می‌شوند و مدت زمان انجام معاملات سریع شده است.

لیست‌هاى جدید آپارتمان‌هاى فروشى در ماه فوریه در ونکوور بزرگ تعداد ۵۴٢۵ مورد بوده که نشانگر ١۵٪ افزایش نسبت به ۴٧٠٠ مورد لیست فروش فوریه ٢٠١۴ است. همچنین تعداد لیست‌هاى جدید در ماه فوریه ١٢٪ نسبت به متوسط ١٠ سال پیش افزایش داشته‌است!

تعداد واحد‌هاى مسکونى که هم اکنون در ونکوور بزرگ لیست شده است معادل ١١٨٩٨ واحد بوده که ١١٪ نسبت به فوریه ٢٠١۴ کاهش و ١٠٪ نسبت به ژانویه ماه قبل افزایش داشته است.

شاخص بهاى مسکن HPI در حال حاضر ۶۴٩٧٠٠ دلار میباشد که رقمى معادل ۶٪ نسبت به فوریه ٢٠١۴ افزایش داشته است.

درصد فروش واحدهاى مسکونى (نسبت به لیست‌هاى موجود) ٢۶٪ است و این رقم بالاترین رقم فروش از مارس ٢٠١١ تا امروز بوده است.

فروش خانه (هاوس) در فوریه ٢٠١۵ بالغ بر ١٢٩۶مورد است که ٢۵٪ بیشتر از ١٠٣٢ واحدى که در فوریه ٢٠١۴ بفروش رسیده است و ۶۴٪ بیشتر از ٧۶٠ واحدى که در سال ٢٠١٣ به‌فروش رسیده است . معدل فروش این نوع واحدها به رقم ٣٨۶۵٠٠ دلار رسید که افزایشى معادل ٣٪ را نشان میدهد.

تعداد فروش کل املاک شامل آپارتمان و تاون هاوس در فوریه ٢٠١۵ معادل ۵٢١ مورد بوده که ١٢٪ بیش از تعداد ۴۶۶ مورد فروش رفته در زمان مشابه یکسال قبل بوده است و همچنین ۵۶٪ افزایش نسبت به ٣٣٣ مورد فروش رفته در فوریه ٢٠١٣ است. معدل فروش این نوع واحدها به رقم ۴٨١۵٠٠ دلار رسید که افزایشى معادل ۵٪ را نشان میدهد.

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights