UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

بررسی اوضاع ثروت جهان؟

بررسی اوضاع ثروت جهان؟

 

ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺩاﺭای‌های ﻣﺎلی ( ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ، ﻓﻠﺰاﺕ ﮔﺮاﻧ‌ﺒﻬﺎ، ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻮﺭﺱ) و اﻣﻮاﻝ ﻏﻴﺮ‌ﻣﺎلی ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﺴﻜﻮﻧی و ﺗﺠﺎﺭی و ﺯﻣﻴﻦ, ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻﺕ و ﻫﺮ اﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻥ ﺑﺮ ﺭﻭی اﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺖ) می‌باشد.

غلامحسین دوانی؛ عضو انجمن اقتصاددانان حرفه ای بریتیش کلمبیا

غلامحسین دوانی

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰاﺭﺵ اﻛﺘﺒﺮ ۲۰۱۷ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی Credit Suisse، کل ثروت جهان معادل۲۸۰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ بوده و ثروت هشت تاجر شامل ۶ تاجر آمریکایی، یک تاجر اسپانیایی و یک تاجر مکزیکی معادل  ثروت حدود ۳.۶ میلیارد نفر ازجمعیت جهان است. از طرف دیگر  ثروت ۶۲ نفر در جهان معادل مجموع ثروت نیمی از مردم کره زمین است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی موسسه بین‌المللی آکسفام (Oxfam International)، از هر یکصد دلاری که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده، هشتاد دلار به گروه موسوم به یک درصد‌ی‌ها  رسیده است.  بطور مثال نصف ثروت کشور آلمان در دست ۴۵ نفر میباشد یا به تعبیری ثروت این ۴۵ نفر بیش از ثروت نیمی از جمعیت آلمان است! و یا در ده روز اول سال جاری، شش میلیارد دلار به ثروت موسس آمازون جف بزوز افزوده شد.

اﺯ ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰۱ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ آﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۳۶ ﺩﺭﺻﺪ آﻥ در امریکای شمالی (امریکا و کانادا) و ۹۳.۵ تریلیون دلار (۳۳.۳ درصد) فقط در امریکا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺪ اﺯ آﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ۲۹ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ یعنی ﺣﺪﻭﺩ ۱۰.۳% ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ. ﮊاﭘﻦ ﺑﺎ ۲۳.۶ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺳﻮﻡ قراردارد. نمایه زیر وضعیت توزیع ثروت جهان را در ده کشور پیشرو جهان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ نشان میدهد. درواقع بطور متوسط در این سنوات بین ۷۸ تا ۸۱ درصد ثروت جهان به همین ده کشور تعلق دارد.

۲۰۱۷

۲۰۱۵

۲۰۱۰

۲۰۰۵

۲۰۰۰

کشور

ردیف

۲۸۰,۲۸۹

۲۵۳,۷۵۴

۲۱۹,۸۴۷

۱۷۲,۲۹۴

۱۱۶,۹۵۷

جهان

 

۹۵,۵۶۰

۸۴,۱۸۲

۶۰,۸۵۶

۵۹,۸۳۶

۴۲,۳۳۴

امریکا

۱

۲۹,۰۰۰

۲۹,۰۰۰

۲۶,۷۶۹

۸,۶۳۲

۴,۶۶۴

چین

۲

۲۳,۶۸۲

۲۱,۰۶۸

۲۳,۴۷۴

۱۸,۱۴۳

۱۹,۳۱۶

ژاپن

۳

۱۴,۰۷۳

۱۵,۰۷۷

۱۱,۸۲۷

۱۱,۰۲۶

۷,۱۸۴

انگلستان

۴

۱۳,۷۱۴

۱۲,۰۸۴

۱۲,۳۰۳

۸,۹۷۰

۵,۸۰۰

آلمان

۵

۱۰,۸۵۳

۹,۸۹۸

۱۱,۶۱۹

۹,۰۵۴

۵,۴۷۹

ایتالیا

۶

۱۲,۹۶۹

۱۱,۵۸۷

۱۳,۴۴۱

۸,۶۳۲

۴,۵۶۵

فرانسه

۷

۷,۴۰۷

۷,۴۰۷

۶,۲۱۲

۴,۲۷۷

۲,۴۶۹

کانادا

۸

۴,۸۴۵

۴,۳۲۷

۴,۵۷۸

۴,۰۰۳

۲,۰۴۵

اسپانیا

۹

۶,۵۸۶

۶,۰۷۱

۴,۸۲۴

۳,۵۱۲

۱,۷۰۷

کره جنوبی

۱۰

۲۱۸,۶۸۹

۲۰۰,۷۰۱

۱۷۵,۹۰۳

۱۳۶,۰۸۵

۹۵,۵۶۳

جمع

 

۷۸

۷۹

۸۰

۷۸.۹

۸۱.۷

% ده کشور اول به کل جهان

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺰاﺭﺵ ﺑﻴﺶ اﺯ ۷۸% ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ  این ده ﻛﺸﻮﺭ و ۵/۲۲ درصد باقیمانده ثروت جهان به حدود ۱۷۰ کشور دیگر که عملا بیش از ۹۰ درصد ثروت جهان به ۲۵ کشور دنیا تعلق دارد!

در یک نگاه دیگر نحوه توزیع ثروت جهان بین کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۷ در نمایه زیر منعکس شده است.

World

N. America

USA

China

Japan

UK

۲۸۰,۲۸۹

۱۰۱,۰۰۵

۹۳,۵۶۰

۲۹,۰۰۰

۲۳,۶۸۲

۱۴,۰۷۳

Asia

Germany

France

Italy

Canada

Australia

۸۰,۵۴۵

۱۳,۷۱۴

۱۲,۹۶۹

۱۰,۸۵۳

۷,۴۰۷

۷,۳۲۹

Europe

S. Korea

India

Spain

Swiss

Taiwan

۷۹,۶۳۹

۶,۵۸۶

۴,۹۸۷

۴,۸۴۵

۳,۶۳۰

۳,۵۶۸

Africa

Netherland

Brazil

Belgium

Sweden

Russian

۲,۴۹۹

۲,۶۹۲

۲,۵۴۵

۲,۴۹۹

۱,۹۸۱

۱۸۸

اﻳﺮاﻥ ﺑﺎ ﺩاﺷﺘﻦ ﺣﺪﻭﺩ ۱% اﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﻘﻄ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﻧﻴﺎ ﺭا ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩاﺭﺩ و ﺟﺰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎی ﺑﺎ ﺩﺭاﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺩﻭﺭﻩ ای ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﻮﻻنی ﻛﺸﻮﺭ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺛﺮﻭﺕ ﻧﺒﻮﺩﻩ و عملا در ۴۰ سال گذشته صادر کننده ثروت و موجد اشتغال در کشورهای پیرامون بوده ایم . نمایه زیر وضعیت ذخایر ارزی کشورهای جهان را نمایش میدهد که با توجه به‌قیمت هر بشکه نفت در دهه گذشته که موجب ورود حدود ۷۰۰ میلیارد دلار ارز به کشورشده بود، وضعیت کشور در مقایسه با کشورهای هم‌جوار نشان می‌دهد که منابع موجد ثروت بباد فنا رفته است. این در حالی‌است که گفته میشود ثروت کشورهای خاورمیانه بالغ بر ۲۱۰۰ میلیارد دلار و حدود ۴۱۰ هزار نفر میلیونر در این منطقه زندگی میکنند و فقط  در امارات حدود ۱۵۰ میلیارددلار دارائی توسط موسسات مدیریت دارائی اداره میشود.

رتبه

کشور

ذخایرارزی

میلیون دلار

رتبه

کشور

ذخائرارزی

میلیون دلار

میلیون دلار

۱

 China

۳,۱۴۲,۸۲۰

۱۱

 Singapore

۳۷۶,۲۸۵

۲

 Japan

۱,۲۶۸,۲۸۷

۱۲

 Thailand

۲۱۶,۶۰۰

۳

  Switzerland

۸۲۶,۰۳۴

۱۳

 Germany

۲۰۰,۱۹۹

۴

 Saudi Arabia

۴۸۸,۹۰۰

۱۴

 France

۱۷۵,۸۹۰

۵

 Russia

۴۶۳,۸۰۰

۱۵

 Mexico

۱۷۳,۰۲۲

۶

Taiwan[۶]

۴۵۶,۷۲۱

۱۶

 United Kingdom

۱۶۴,۲۱۰

۷

 Hong Kong

۴۴۰,۳۰۰

۱۷

 Czech Republic

۱۵۱,۶۹۴

۸

 India

۴۲۰,۳۶۶

۱۸

 Italy

۱۴۳,۱۸۳

۹

 South Korea

۳۹۶,۸۰۰

۱۹

 Iran

۱۳۵,۵۰۰

۱۰

 Brazil

۳۸۱,۴۱۹

۲۰

 Indonesia

۱۳۰,۲۰۰

پدیده نوظهور عصر نولیبرالیسم ، پیدایش ابرشرکت‌ها یا محفل اداره جهان است بطوریکه ارزش روز برخی از این شرکت‌ها از تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی اروپائی نظیر دانمارک، فنلاند، سوئد ، ایرلند، و… بیشتر است. نمایه زیر پیش بینی مقایسه تولید ناخالص داخلی ۱۷ کشور بزرگ جهان و ابر شرک یک تریلیارد دلاری اپل، آمازون و مایکروسافت در سال ۲۰۱۸ میباشد.

نمایه زیر مقایسه ارزش روز ۵۰ ابرشرکت جهان و تولید ناخالص داخلی ۵۰ کشور برتر جهان در پایان سال ۲۰۱۷ را به میلیارد دلارنمایش میدهد. همانطوری که مشاهده میگردد، ارزش روز بسیاری از این شرکت‌ها از تولید ناخالص داخلی پیشرفته ترین کشورهای جهان نظیر نروژ، فنلاند، دانمارک و سوئد و سوئیس بیشتراست.

رتبه

نام شرکت

ارزش روز شرکت

کشور

تولید ناخالص داخلی 

۱

PetroChina

۱۰,۹۳۳.۹

USA

۱۹,۳۹۰,۶۰۰

۲

Banco de Chile

۹,۵۹۹.۳

 China

۱۲,۰۱۴,۶۱۰

۳

China Petroleum & Chemical

۸,۹۶۷.۵

 Japan

۴,۸۷۲,۱۳۵

۴

CNOOC

۶,۴۰۹.۶

 Germany

۳,۶۸۴,۸۱۶

۵

China Telecom Corp.

۳,۸۴۱.۹

UK

۲,۶۲۴,۵۲۹

۶

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

۳,۱۹۱.۸

 India

۲,۶۱۱,۰۱۲

۷

America Movil S.A.B. de C.V.

۱,۱۳۳.۰

 France

۲,۵۸۳,۵۶۰

۸

HSBC Holdings

۱,۰۵۶.۵

 Brazil

۲,۰۵۴,۹۶۹

۹

China Mobile

۱,۰۳۴.۸

 Italy

۱,۹۳۷,۸۹۴

۱۰

Taiwan Semiconductor Manufacturing

۱,۰۲۸.۱

 Canada

۱,۶۵۲,۴۱۲

۱۱

Apple

۸۶۸.۹

S.Korea

۱,۵۳۸,۰۳۰

۱۲

BP

۸۲۹.۶

 Russia

۱,۵۲۷,۴۶۹

۱۳

Microsoft

۶۵۹.۹

 Australia

۱,۳۷۹,۵۴۸

۱۴

Sinopec Shanghai Petrochemical

۶۱۲.۶

 Spain

۱,۳۱۳,۹۵۱

۱۵

Ecopetrol

۶۰۱.۵

 Mexico

۱,۱۴۹,۲۳۶

۱۶

Amazon.com

۵۶۳.۵

 Indonesia

۱,۰۱۵,۴۱۱

۱۷

Royal Dutch Shell

۵۵۰.۳

 Turkey

۸۴۹,۴۸۰

۱۸

China Eastern Airlines Corp.

۵۱۵.۸

 Netherlands

۸۲۵,۷۴۵

۱۹

Berkshire Hathaway

۴۹۰.۰

 Saudi Arabia

۶۸۳,۸۲۷

۲۰

Alibaba Group

۴۴۲.۴

Swiss

۶۷۸,۵۷۵

۲۱

Facebook

۴۲۰.۸

 Argentina

۶۳۷,۷۱۷

۲۲

Toyota

۳۷۸.۳

 Taiwan

۵۷۹,۳۰۲

۲۳

Johnson & Johnson

۳۷۵.۴

 Sweden

۵۳۸,۵۷۵

۲۴

JPMorgan Chase

۳۷۱.۰

 Poland

۵۲۴,۸۸۶

۲۵

Huaneng Power

۳۷۰.۱

 Belgium

۴۹۴,۷۳۳

۲۶

Diageo

۳۶۷.۰

 Thailand

۴۵۵,۳۷۸

۲۷

Exxon Mobil

۳۵۴.۴

 Iran

۴۳۱,۹۲۰

۲۸

Fomento Econ

۳۳۶.۰

 Austria

۴۱۶,۸۴۵

۲۹

China Unicom

۳۲۴.۰

 Norway

۳۹۶,۴۵۷

۳۰

Alphabet

۳۱۴.۲

UAE

۳۷۷,۴۳۵

۳۱

Bank of America

۳۰۷.۹

 Nigeria

۳۷۶,۲۸۴

۳۲

Wells Fargo

۲۹۸.۸

 Israel

۳۵۰,۶۰۹

۳۳

Wal-Mart Stores

۲۹۲.۵

S.Africa

۳۴۹,۲۹۹

۳۴

Chunghwa Telecom

۲۷۴.۹

 Hong Kong

۳۴۱,۶۵۹

۳۵

Aluminum Corporation Of China

۲۷۰.۹

 Ireland

۳۳۳,۹۹۴

۳۶

Lloyds Banking Group

۲۵۸.۲

 Denmark

۳۲۴,۴۸۴

۳۷

AT&T

۲۳۸.۷

 Singapore

۳۲۳,۹۰۲

۳۸

Chevron

۲۳۷.۸

 Malaysia

۳۱۴,۴۹۷

۳۹

Guangshen Railway

۲۳۴.۹

 Philippines

۳۱۳,۴۱۹

۴۰

Procter & Gamble

۲۳۳.۱

 Colombia

۳۰۹,۱۹۷

۴۱

Home Depot

۲۲۱.۳

 Pakistan

۳۰۳,۹۹۳

۴۲

Intel

۲۱۶.۰

 Chile

۲۷۷,۰۴۲

۴۳

Verizon

۲۱۵.۹

 Bangladesh

۲۶۱,۳۷۴

۴۴

Pfizer

۲۱۵.۹

 Finland

۲۵۳,۲۴۴

۴۵

Anheuser-Busch InBev SA/NV

۲۱۵.۷

 Egypt

۲۳۷,۰۷۳

۴۶

UnitedHealth Group

۲۱۳.۶

 Vietnam

۲۲۰,۴۰۸

۴۷

Visa

۲۰۶.۵

 Portugal

۲۱۸,۰۶۴

۴۸

National Grid

۲۰۲.۲

 Peru

۲۱۵,۲۲۴

۴۹

Citigroup

۱۹۶.۷

 Czech Republic

۲۱۳,۱۸۹

۵۰

Oracle

۱۹۵.۷

 Romania

۲۱۱,۳۱۵

 

 

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

خانه | >> واپسین نوشته‌ها

غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: