صفحه را انتخاب کنید

بررسی اوضاع ثروت جهان؟

بررسی اوضاع ثروت جهان؟
تبلیغات

 

ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺩاﺭای‌های ﻣﺎلی ( ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ، ﻓﻠﺰاﺕ ﮔﺮاﻧ‌ﺒﻬﺎ، ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻮﺭﺱ) و اﻣﻮاﻝ ﻏﻴﺮ‌ﻣﺎلی ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﺴﻜﻮﻧی و ﺗﺠﺎﺭی و ﺯﻣﻴﻦ, ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻﺕ و ﻫﺮ اﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻥ ﺑﺮ ﺭﻭی اﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺖ) می‌باشد.

غلامحسین دوانی؛ عضو انجمن اقتصاددانان حرفه ای بریتیش کلمبیا

غلامحسین دوانی

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰاﺭﺵ اﻛﺘﺒﺮ ۲۰۱۷ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی Credit Suisse، کل ثروت جهان معادل۲۸۰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ بوده و ثروت هشت تاجر شامل ۶ تاجر آمریکایی، یک تاجر اسپانیایی و یک تاجر مکزیکی معادل  ثروت حدود ۳.۶ میلیارد نفر ازجمعیت جهان است. از طرف دیگر  ثروت ۶۲ نفر در جهان معادل مجموع ثروت نیمی از مردم کره زمین است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی موسسه بین‌المللی آکسفام (Oxfam International)، از هر یکصد دلاری که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده، هشتاد دلار به گروه موسوم به یک درصد‌ی‌ها  رسیده است.  بطور مثال نصف ثروت کشور آلمان در دست ۴۵ نفر میباشد یا به تعبیری ثروت این ۴۵ نفر بیش از ثروت نیمی از جمعیت آلمان است! و یا در ده روز اول سال جاری، شش میلیارد دلار به ثروت موسس آمازون جف بزوز افزوده شد.

اﺯ ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰۱ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ آﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۳۶ ﺩﺭﺻﺪ آﻥ در امریکای شمالی (امریکا و کانادا) و ۹۳.۵ تریلیون دلار (۳۳.۳ درصد) فقط در امریکا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺪ اﺯ آﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ۲۹ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ یعنی ﺣﺪﻭﺩ ۱۰.۳% ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ. ﮊاﭘﻦ ﺑﺎ ۲۳.۶ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺳﻮﻡ قراردارد. نمایه زیر وضعیت توزیع ثروت جهان را در ده کشور پیشرو جهان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ نشان میدهد. درواقع بطور متوسط در این سنوات بین ۷۸ تا ۸۱ درصد ثروت جهان به همین ده کشور تعلق دارد.

2017

2015

2010

2005

2000

کشور

ردیف

280,289

253,754

219,847

172,294

116,957

جهان

 

95,560

84,182

60,856

59,836

42,334

امریکا

1

29,000

29,000

26,769

8,632

4,664

چین

2

23,682

21,068

23,474

18,143

19,316

ژاپن

3

14,073

15,077

11,827

11,026

7,184

انگلستان

4

13,714

12,084

12,303

8,970

5,800

آلمان

5

10,853

9,898

11,619

9,054

5,479

ایتالیا

6

12,969

11,587

13,441

8,632

4,565

فرانسه

7

7,407

7,407

6,212

4,277

2,469

کانادا

8

4,845

4,327

4,578

4,003

2,045

اسپانیا

9

6,586

6,071

4,824

3,512

1,707

کره جنوبی

10

218,689

200,701

175,903

136,085

95,563

جمع

 

78

79

80

78.9

81.7

% ده کشور اول به کل جهان

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺰاﺭﺵ ﺑﻴﺶ اﺯ ۷۸% ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ  این ده ﻛﺸﻮﺭ و ۵/۲۲ درصد باقیمانده ثروت جهان به حدود ۱۷۰ کشور دیگر که عملا بیش از ۹۰ درصد ثروت جهان به ۲۵ کشور دنیا تعلق دارد!

در یک نگاه دیگر نحوه توزیع ثروت جهان بین کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۷ در نمایه زیر منعکس شده است.

World

N. America

USA

China

Japan

UK

280,289

101,005

93,560

29,000

23,682

14,073

Asia

Germany

France

Italy

Canada

Australia

80,545

13,714

12,969

10,853

7,407

7,329

Europe

S. Korea

India

Spain

Swiss

Taiwan

79,639

6,586

4,987

4,845

3,630

3,568

Africa

Netherland

Brazil

Belgium

Sweden

Russian

2,499

2,692

2,545

2,499

1,981

188

اﻳﺮاﻥ ﺑﺎ ﺩاﺷﺘﻦ ﺣﺪﻭﺩ ۱% اﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﻘﻄ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﻧﻴﺎ ﺭا ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩاﺭﺩ و ﺟﺰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎی ﺑﺎ ﺩﺭاﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺩﻭﺭﻩ ای ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﻮﻻنی ﻛﺸﻮﺭ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺛﺮﻭﺕ ﻧﺒﻮﺩﻩ و عملا در ۴۰ سال گذشته صادر کننده ثروت و موجد اشتغال در کشورهای پیرامون بوده ایم . نمایه زیر وضعیت ذخایر ارزی کشورهای جهان را نمایش میدهد که با توجه به‌قیمت هر بشکه نفت در دهه گذشته که موجب ورود حدود ۷۰۰ میلیارد دلار ارز به کشورشده بود، وضعیت کشور در مقایسه با کشورهای هم‌جوار نشان می‌دهد که منابع موجد ثروت بباد فنا رفته است. این در حالی‌است که گفته میشود ثروت کشورهای خاورمیانه بالغ بر ۲۱۰۰ میلیارد دلار و حدود ۴۱۰ هزار نفر میلیونر در این منطقه زندگی میکنند و فقط  در امارات حدود ۱۵۰ میلیارددلار دارائی توسط موسسات مدیریت دارائی اداره میشود.

رتبه

کشور

ذخایرارزی

میلیون دلار

رتبه

کشور

ذخائرارزی

میلیون دلار

میلیون دلار

1

 China

3,142,820

11

 Singapore

376,285

2

 Japan

1,268,287

12

 Thailand

216,600

3

  Switzerland

826,034

13

 Germany

200,199

4

 Saudi Arabia

488,900

14

 France

175,890

5

 Russia

463,800

15

 Mexico

173,022

6

Taiwan[6]

456,721

16

 United Kingdom

164,210

7

 Hong Kong

440,300

17

 Czech Republic

151,694

8

 India

420,366

18

 Italy

143,183

9

 South Korea

396,800

19

 Iran

135,500

10

 Brazil

381,419

20

 Indonesia

130,200

پدیده نوظهور عصر نولیبرالیسم ، پیدایش ابرشرکت‌ها یا محفل اداره جهان است بطوریکه ارزش روز برخی از این شرکت‌ها از تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی اروپائی نظیر دانمارک، فنلاند، سوئد ، ایرلند، و… بیشتر است. نمایه زیر پیش بینی مقایسه تولید ناخالص داخلی ۱۷ کشور بزرگ جهان و ابر شرک یک تریلیارد دلاری اپل، آمازون و مایکروسافت در سال ۲۰۱۸ میباشد.

نمایه زیر مقایسه ارزش روز ۵۰ ابرشرکت جهان و تولید ناخالص داخلی ۵۰ کشور برتر جهان در پایان سال ۲۰۱۷ را به میلیارد دلارنمایش میدهد. همانطوری که مشاهده میگردد، ارزش روز بسیاری از این شرکت‌ها از تولید ناخالص داخلی پیشرفته ترین کشورهای جهان نظیر نروژ، فنلاند، دانمارک و سوئد و سوئیس بیشتراست.

رتبه

نام شرکت

ارزش روز شرکت

کشور

تولید ناخالص داخلی 

1

PetroChina

10,933.9

USA

19,390,600

2

Banco de Chile

9,599.3

 China

12,014,610

3

China Petroleum & Chemical

8,967.5

 Japan

4,872,135

4

CNOOC

6,409.6

 Germany

3,684,816

5

China Telecom Corp.

3,841.9

UK

2,624,529

6

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

3,191.8

 India

2,611,012

7

America Movil S.A.B. de C.V.

1,133.0

 France

2,583,560

8

HSBC Holdings

1,056.5

 Brazil

2,054,969

9

China Mobile

1,034.8

 Italy

1,937,894

10

Taiwan Semiconductor Manufacturing

1,028.1

 Canada

1,652,412

11

Apple

868.9

S.Korea

1,538,030

12

BP

829.6

 Russia

1,527,469

13

Microsoft

659.9

 Australia

1,379,548

14

Sinopec Shanghai Petrochemical

612.6

 Spain

1,313,951

15

Ecopetrol

601.5

 Mexico

1,149,236

16

Amazon.com

563.5

 Indonesia

1,015,411

17

Royal Dutch Shell

550.3

 Turkey

849,480

18

China Eastern Airlines Corp.

515.8

 Netherlands

825,745

19

Berkshire Hathaway

490.0

 Saudi Arabia

683,827

20

Alibaba Group

442.4

Swiss

678,575

21

Facebook

420.8

 Argentina

637,717

22

Toyota

378.3

 Taiwan

579,302

23

Johnson & Johnson

375.4

 Sweden

538,575

24

JPMorgan Chase

371.0

 Poland

524,886

25

Huaneng Power

370.1

 Belgium

494,733

26

Diageo

367.0

 Thailand

455,378

27

Exxon Mobil

354.4

 Iran

431,920

28

Fomento Econ

336.0

 Austria

416,845

29

China Unicom

324.0

 Norway

396,457

30

Alphabet

314.2

UAE

377,435

31

Bank of America

307.9

 Nigeria

376,284

32

Wells Fargo

298.8

 Israel

350,609

33

Wal-Mart Stores

292.5

S.Africa

349,299

34

Chunghwa Telecom

274.9

 Hong Kong

341,659

35

Aluminum Corporation Of China

270.9

 Ireland

333,994

36

Lloyds Banking Group

258.2

 Denmark

324,484

37

AT&T

238.7

 Singapore

323,902

38

Chevron

237.8

 Malaysia

314,497

39

Guangshen Railway

234.9

 Philippines

313,419

40

Procter & Gamble

233.1

 Colombia

309,197

41

Home Depot

221.3

 Pakistan

303,993

42

Intel

216.0

 Chile

277,042

43

Verizon

215.9

 Bangladesh

261,374

44

Pfizer

215.9

 Finland

253,244

45

Anheuser-Busch InBev SA/NV

215.7

 Egypt

237,073

46

UnitedHealth Group

213.6

 Vietnam

220,408

47

Visa

206.5

 Portugal

218,064

48

National Grid

202.2

 Peru

215,224

49

Citigroup

196.7

 Czech Republic

213,189

50

Oracle

195.7

 Romania

211,315

 

 

Website | + posts

غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی

تبلیغات

نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی:

ویدیویی

بارگذاری...

پادکست شهرگان


آرشیو شهرگان