شعر

شعری از چومان هردی

شعر: چومان هردی  /  ترجمه از انگلیسی: باور معروفی

“این هم از آخرین بازرسی شما در این کشور!”
هرکدام یک نوشیدنی برداشتیم-
بەزودی مزەی همه چیز عوض می‌شد.

زمینی که زیر پاهایمان ادامه داشت
با زنجیر آهنیِ زخیمی دو نیم شده بود.

خواهرم پایش را آن سوی زنجیر گذاشت.
“ببینید،” رو به ما گفت،
“پای راستم در این کشور
و پای چپم در کشور دیگر است.”
نگهبان مرزی به او گفت بیاید پایین.

مادرم به من فهماند: به خانه بازمی‌گردیم.
او می‌گفت که جادەها تمیزتراند
مناظر زیباتر
و مردمانش مهربان‌تراند.

جمعیتی از خانوادەها زیر باران انتظار می‌کشیدند.
“بوی خانه به مشامم می‌رسد”، کسی این را گفت.
اکنون مادرانمان اشک می‌ریختند. من پنج سالم بود
کنار ایست‌بازرسی مرزی ایستاده بودم
و دو طرف مرز را با هم مقایسه می‌کردم.

خاک پاییزی در طرف دیگر ادامه داشت
با همان رنگ، همان جنس.
در هر دو طرف باران می‌بارید.

منتظر ماندیم تا برگەهایمان بررسی گردید،
و چهرەهامان با دقت بازرسی شد.
مردی خم شد و سرزمین گِلی‌اش را بوسید.
ما داخل حلقه همان رشتەکوەها محاصره شدیم.

ـــــــــــــــــــــ

تصویرسازی از: کارولین مورگان، الهام‌گرفته از شعر بالا

Please follow and like us:
cute_twitter شعری از چومان هردی
icon_Visit_us_en_US شعری از چومان هردی
fa_IR_Follow شعری از چومان هردی
fa_IR_Tweet شعری از چومان هردی
cute_telegram شعری از چومان هردی
telegram_message شعری از چومان هردی
telegram شعری از چومان هردی
cute_linkedin شعری از چومان هردی
icon_en_US شعری از چومان هردی
fa_IR_share شعری از چومان هردی
cute_whatsapp شعری از چومان هردی
cute_instagram شعری از چومان هردی
cute_soundcloud شعری از چومان هردی
cute_fbmessenger شعری از چومان هردی
cute_youtube شعری از چومان هردی
icon_Visit_us_en_US شعری از چومان هردی
cute_email شعری از چومان هردی
cute_pinterest شعری از چومان هردی
pinterest شعری از چومان هردی
fa_IR_save شعری از چومان هردی

Related posts

سه شعر از سریا داودی حموله

چند شعر از عمید صادقی‌نسب

شهروند بی‌سی

چند شعر از ساناز مصدق

شهرگان

اظهار نظر