In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

الاهیات، معطوف به قدرت، کنترل زنان، جواد موسوی خوزستانی، زنان، شهرگان

الاهیات «معطوف به قدرت» و کنترل زنان

 الاهیات اسلامی در ایران و مصر، گفتمانی فراتاریخی، فراجنسیتی و معطوف به قدرت است که جهت اصلی آن، به قول نیچه «در راستای تملک چیزهاست»؛ ولی گفتمان آزادی زنان و دگرباشان،گفتمانی این‌جهانی، متکی بر عقل جزوی و دریافت‌های تنانه ـ  و مخلوق…
ادامه مطلب ...