آشیان / برچسب آرشیوها:  تحقیق، منشأ، بابلی، ایرانی، کهن، گاوگیل

برچسب آرشیوها:  تحقیق، منشأ، بابلی، ایرانی، کهن، گاوگیل

تحقیقی در باب منشأ جشن بابلی- ایرانی کهن گاوگیل

اندکی دقت در هیئت مختلف نامهای این جشن اساساً بابلی از جمله گاوگمل (گوگمل، تالاب شتر) و درامزینان (کشتاربزرگان) و همچنین روایات متعلق بدان در می یابیم که در اینجا روایات منسوب به حادثه جنگ گوگمل بین داریوش سوم و اسکندر و شکست ایرانیان با برخی روایات وقایع مهم دیگر …

بیشتر بخوانید