In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

تنۀ فربه، بقایی، در امانِ، سعیدی سیرجانی، مصدق، صدیقی،

تنۀ فربه بقایی در امانِ سعیدی سیرجانی

به مصداقِ زلفعلی، عین‌علی، چماق‌علی و دیگر پس و پیشِ ‌علی، ‌اخلاق‌علی هم در دانشكدهٔ ادبیات، در بخش فلسفه درس اخلاق می‌داد. روزی كه پس از كودتای فراهم آورده وارد دانشكده شد دانشجویان که در راهروی دانشکده صف…
ادامه مطلب ...